Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“)

 1. Smluvní strany
  Tyto podmínky upravují vztah mezi Autoškolou Tomek, se sídlem: Údolní 5 Brno-střed, IČO: 04859545, (dále jen „autoškola“) a zákazníky, klienty či odběrateli služeb autoškoly, dále jen „žadatel“.
 2. Pokud není určeno jinak, vztah mezi autoškolou a žadateli se řídí občanským zákoníkem popř. dalšími platnými právními předpisy, které souvisí s poskytovanými službami autoškoly. Tyto podmínky nejsou v rozporu s platnými právními předpisy a neubírají práva žádné ze smluvních stran.
 3. Rozsah služeb
  Autoškola poskytuje služby v rozsahu svého živnostenského oprávnění, tj. především provozování autoškoly pro Získání a zdokonalení odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel (dle zákona č.247/2000 Sb. a dalších souvisejících zákonů a předpisů v platném znění), dále jen „služby“.

 4. Povinnosti žadatele
  Žadatel má povinnost se průběžně připravovat na výuku a výcvik dle pokynů autoškoly, dále docházet na předepsaný výcvik a splnit minimální počty hodin dané zákonem. V případě, že žadatel nezruší včas domluvený výcvik (nejpozději do 17 hod. předchozího dne), vzniká prostojné. To platí také o závěrečné zkoušce a školení zdravotní přípravy. Výše prostojného určuje ceník.
 5.  Ukončení výcviku
  Ukončení výuky a výcviku (dále jen „výcvik“) předchází přezkoušení žadatele z teoretických i praktických předmětů. Bez prokázání potřebných znalostí a dovedností nemůže autoškola provést ukončení výcviku. K závěrečné zkoušce přihlásí autoškola žadatele po ukončení výcviku.
 6. Předčasné ukončení výcviku
  Předčasné odstoupení z výcviku ještě před řádným ukončením výcviku ze strany žadatele, musí žadatel autoškole oznámit písemně (na adresu provozovny autoškoly,
  Údolní 5 Brno-střed nebo emailem na : [email protected]
  ) a odevzdat průkaz žadatele o ř.o. Poté autoškola do 15 kalendářních dnů od doručení oznámení připraví žadateli potřebné dokumenty dané zákonem (převodku do jiné autoškoly, originál žádosti a lékařského posudku, vyúčtování služeb, popř. další potřebné dokumenty, dále jen „převodka“). Z částky určené k vrácení se odečítá částka za absolvovanou výuku a výcvik a storno poplatek. Výše storno poplatku je minimálně 1000 Kč. Částka určená k vrácení se pošle na účet uvedený v oznámení do 60dnů od převzetí převodky žadatelem. Autoškola může v odůvodněných případech snížit storno poplatek či jej zcela prominout. Po uplynutí 12měsíců od zahájení výuky a výcviku se částka nevrací.
 7. Ukončení smluvního vztahu
  1.  Smluvní vztah končí automaticky po uplynutí 18 měsíců od zahájení výcviku, nebo závěrečnou zkouškou žadatele, uplynutím zákonné lhůty pro opravné zkoušky či z důvodů daných zákonem.
  2. Autoškola může přerušit či ukončit poskytování služby žadateli, který hrubým způsobem porušuje tyto podmínky či jeho chování je v rozporu s dobrými mravy, dluží autoškole za poskytnuté služby, nekomunikuje s autoškolou, neoznámí autoškole změnu kontaktních údajů. Postup je obdobný, jako v ustanovení o při předčasném ukončení výcviku.
 8.  Výcvik motocykl
  1. a) Žadatelé o řidičské oprávnění sk. AM, A1, A2 a A, popř. jejich zákonný zástupce, jsou odpovědní za škodu na výcvikovém motocyklu autoškoly, způsobenou při výcviku praktické jízdy, kdy žadatel sám řídí motocykl a učitel ho doprovází v jiném vozidle, kdy žadatel sám řídí motocykl při výcviku zvláštních úkonů (zákon č. 247/2000 Sb., Vyhláška č. 167/2002 Sb – ), nebo při zkoušce z praktické jízdy v rámci zkoušky z odborné způsobilosti. Rovněž jsou v těchto případech zodpovědni za škodu, kterou způsobí sami sobě, někomu jinému, např. na zdraví, oděvu atd. Z toho důvodu autoškola důrazně doporučuje žadateli uzavřít individuální pojištění na tyto události (úrazové pojištění apod.).
   b) Žadatel se zavazuje dodržovat všechna bezpečností opatření, která mu budou sdělena pověřenými osobami autoškoly. Dále se zavazuje, že bude během výcviku na motocyklu používat ochranné pomůcky, tj. přilbu schváleného typu, oděv (bundu a kalhoty) (ideálně s chrániči), rukavice a vhodnou pevnou obuv.
   Žadatel bude respektovat :

   ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ ŽADATELE
   O ŘIDIČSKÉ OPRÁVNĚNÍ skupiny AM, A1, A2, A

   Jsem zdravotně způsobilý(á) pro řízení motocyklu a tuto způsobilost mám doloženou posudkem o zdravotní způsobilosti, který jsem přiložil(a) k Žádosti o přijetí k výuce a výcviku dle §13 zák.
   247/2000 Sb. Na danou skupinu (AM, A1, A2, A).Nikdy nebudu ve výcviku řízení motocyklu, ani při závěrečné zkoušce dle zák. 247/2000 Sb. řídit motocykl, pokud bych měl(a) zdravotní
   problémy,nevolnost, únavu, které by mohly negativně ovlivnit řízení motocyklu.Nikdy nebudu ve výcviku řízení motocyklu, ani při závěrečné zkoušce řídit motocykl, pokud bych se jakýmkoliv způsobem necítil(a) dobře, pokud bych neměl(a) 100%jistotu, že se budu 100%soustředit na řízení a ovládání motocyklu.Tímto čestně prohlašuji, že pokud během výcviku řízení motocyklu, nebo při vykonávání závěrečné zkoušky dojde ke zhoršení zdravotního stavunevolnosti,únavě,nebo k pocitu, že motocykl bezpečně neovládám, že se necítím na to, abych motocykl bezpečně a 100% ovládal(a), ihned stav nahlásím učiteli výcviku,případně zkušebnímu komisaři a v případě, že se tak stane za jízdy, opatrně a dle zákona 361/200Sb. zastavím,vypnu motor a dám motocykl na stojan.Pokud se nebudu cítit bezpečně připraven(a) na samostatnou jízdu na motocyklu, i přes to, že učitel výcviku bude přesvědčen, že jsem schopen(schopna) samostatné jízdy na motocyklu, SAMOSTATNĚ NA MOTOCYKLU (BEZ UČITELE NA ZADNÍM SEDADLE) NIKDY NEPOJEDU.Odjezdím si další praktické jízdy na motocyklu s učitelem na zadním sedadle (na jednom motocyklu). Budu jezdit tolik vyuč. hod.,kolik budu potřebovat. Samostatně na motocyklu(bez učitele na zadním sedadle) pojedu teprve tehdy, když si budu 100% jistý(á) , že jsem schopen(schopna) bezpečně a samostatně ovládat řízení motocyklu na cvičišti při trénování úkonů na závěrečnou zkoušku ,při jízdě v provozu na pozemních komunikacích, při jízdě mimo pozemní komunikace a na závěrečných zkouškách.Jsem si vědom(a), že i s učitelem na zadním sedadle motocyklu musíme dodržovat zásady bezpečnéjízdy a předpisy oprovozu na pozemní komunikaci a že stále platí fyzikální zákony a učitel nedokáže dělat zázraky. (viz. ovládání motocyklu)Jsem si plně vědom(a), že při samostatné jízdě na motocyklu na cvičišti při trénování úkonů na závěrečné zkoušky, při samostatné jízdě v provozu na pozemních komunikacích, při jízdě mimo pozemní komunikace, při závěrečných zkouškách jsem plně odpovědný(á) sám(sama) za sebe a že jsem si vědom(a), že jakákoliv nehoda může mít následky, které si sám(sama) ponesu. Jsem si vědom(a), že sobě, nebo někomu jinému můžu způsobit zranění, jinou újmu, nebo škodu. Během výcviku a během závěrečné zkoušky se budu řídit zásadami bezpečného chování při ovládání motocyklu. Budu poslouchat učitele výcviku. U zkoušky budu poslouchat zkušebního komisaře. Nebudu bez dovolení nic zkoušet. Nebudu bez dovolení jezdit rychleji, než mi bude určeno pro danou situaci, nebo cvičební prvek.

   c) Pokud autoškola nedoporučí závěrečné zkoušky a doporučí doplňkový výcvik, žadatel, který se přesto chce zkoušek na vlastní odpovědnost zúčastnit, podepíše o svém rozhodnutí zápis. V odůvodněných případech nemusí autoškola na toto přistoupit. Z peněžní kauce vybrané od žadatele budou hrazeny v případě poškození vozidla náklady na uvedení vozidla do původního stavu. Výše kauce určuje ceník. Kauce je vratná po závěrečné zkoušce.

 9. Reklamace a další ustanovení
  1. Reklamace či jiné jednání je možné vyřídit výhradně osobně na provozovně Autoškola Tomek
   Údolní 5 Brno-střed, po předchozí domluvě termínu schůzky s vedoucím provozovny. Žadatel jedná s autoškolou osobně bez zastoupení. Autoškola nemusí přistoupit na jednání se zástupcem žadatele. Autoškola se zavazuje řešit případné sporné události v souladu s dobrými mravy.
  2. V případě, že žadatel bude o autoškole šířit nepravdivé informace ve veřejných médiích, které se nezakládají na pravdě, jsou urážlivé a pomlouvačné, a poškozují dobré jméno autoškoly či osob s ní spojené, autoškola se bude bránit právní cestou a požadovat finanční kompenzaci za vzniklou škodu na dobrém jménu autoškoly či ušlý zisk tím způsobený.
 10. Zpracovávání osobních údajů
  Viz odkaz
 11. Vznik smluvního vztahu
  Smluvní vztah mezi autoškolou a žadatelem vznikne zaplacením služby či zálohy na službu. Zaplacení (i zálohy) se chápe jako souhlas s těmito podmínkami.
 12.  Závěrečné ustanovení
  Úplný ceník služeb, doplňkových služeb a poplatků (dále jen „ceník“) je uvedený v provozovně a na webu autoškoly. Žák při odsouhlasení těchto podmínek odsouhlasuje také tento ceník a to, že s ním byl seznámen. Aktuální znění těchto podmínek je veřejně přístupný v provozovně autoškoly.

Informace Autoškola Brno - Tomek: Pokračováním v návštěvě na webu autoškoly souhlasíte s používáním cookies a vyjadřujete souhlas se zpracováním osobních údajů. Více informací

Autoškola Brno - Tomek: Cookies na tomto serveru jsou ve stavu "povolené cookies", Díky této službě máte ty nejlepší služby na jednom místě. Jestliže budete pokračovat na webu bez změny cookies, klikněte na "Pokračovat" níže.

Zavřít